O Firmie
Oferta
Szkolenia
Porady
Kontakt

 

Praca przy komputerze: Zmiana rozporz?dzenia w sprawie szkole? bhp
2010-02-06 13:51:08

Od 1 lipca 2005 r. obowi?zuj? przepisy rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy. Zanim jednak akt ten wszed? w ?ycie dokonano w nim kilku zmian. W wyniku tego skrócony zosta? czas trwania instrukta?u stanowiskowego dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych przy monitorach ekranowych. W pierwotnej wersji przewidziano, ?e szkolenie takie mia?o trwa? 8 godzin. Po zmianie rozporz?dzenia - instrukta? stanowiskowy dla tych pracowników obejmuje 2 godziny.

więcej »

Nowe za?wiadczenie po uko?czeniu szkolenia BHP
2010-02-06 13:40:07

Od 24 listopada 2007 r. nale?y stosowa? nowy wzór za?wiadczenia potwierdzaj?cego uko?czenie szkolenia z bhp z wynikiem pozytywnym. Wzór ten, a tak?e m.in. definicje form szkolenia, wprowadza nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy.

Szkolenie wst?pne przeprowadza si? w formie instrukta?u ogólnego i stanowiskowego. Nowelizacj? rozporz?dzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy wprowadzono definicj? instrukta?u (nowy par. 1a pkt 1 rozporz?dzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy). Przez instrukta? rozumie si? form? szkolenia o czasie trwania nie krótszym ni? dwie godziny lekcyjne, umo?liwiaj?c? uzyskanie, aktualizowanie lub uzupe?nianie wiedzy i umiej?tno?ci dotycz?cych wykonywania pracy i zachowania si? w zak?adzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.

więcej »

Archiwum »


Copyright © 2020 AkcesBHP :: Wszelkie prawa zastrzeżone
Wartościowe artykuły i linki do stron:
Piękne, zadbane dłonie i gustowne paznokcie są w chwili obecnej wyznacznikiem elegancji i dbałości o siebie. Już dawno minęły czasy kiedy jedyną dostępną usługą w gabinet kosmetyczny był klasyczny manicure.
Z roku na rok polskiej scenie przybywają młode kabarety, nowe pokolenie kabaretów, które na swój indywidualny, śmieszny sposób chce opowiedzieć swoją historię. Dlatego też w tym pięknym kraju nad Wisłą, mamy wiele okazji, aby po obcować z kabaretami i satyrykami.
Chirurgia plastyczna zwana także kosmetyczną lub estetyczną jest dziedziną medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub korektą defektów ciała. Jest podspecjalnością chirurgii. Proste operacje plastyczne były znane już w I w.n.e., polegały na zabiegach z oczyma.
Firma sprzątająca QUALITY - SERVICE oferuje Państwu  wieloletnie  doświadczenie  i  profesjonalizm  w  dziedzinie  codziennego,  kompleksowego  utzymania  czystości.  Oferujemy usługi : sprzątanie wewnątrz obiektów, sprzątanie na zewnątrz obiektów, usługi specjalistyczne.
Kancelaria prawcznicza w Warszawie: Teresa Loga. Własną kancelarię prawniczą prowadzi od roku 1998. Długoletnie doświadczenia zawodowe pozwalają na udzielanie pomocy zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym, nawet w nietypowych sprawach.
 • przeprowadzanie audytów bhp
 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie treści przepisów wewnętrznych BHP przedsiębiorstwa
 • ocena maszyn i urządzeń  w zakresie dostosowania do minimalnych wymagań bhp
 • uczestnictwo w zespole powypadkowym
 • sporządzanie  dokumentacji powypadkowej
 • doradztwo w zakresie przepisów bhp
 • udział w komisji bhp
 • przegląd sprzętu ppoż.
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej bhp
 • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych oraz kart pomiarowych
 • inne zadania służby bhp.